top of page

JosdenbroK

0031 6 21654552

josdenbrok@kpnmail.nl

Jos den Brok — (Ravenstein 1958) — start met schoolvrienden op veertienjarige leeftijd de symfonische rockband Joshua waarin hij de drummer is — komt in 1976 in contact met performance kunstenaars en fotografeert een aantal jaren talloze performances — speelt in de jaren tachtig in verschillende bands en neemt in 1985 met Blue Murder het album ‘La La Love’ op — studeert in 1983 af aan de

Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam met grafiek als specialisatie — gebruikt zowel performance, installatie, grafiek, schilderen, fotografie, video als stop- motion in zijn kunstzinnige praktijk — werkt tot op heden ononderbroken als beeldend kunstenaar, van 1981 tot 2001 in de openbaarheid, van 2001 tot 2014 in beslotenheid — tussen 1981 en 2001 zijn er tentoonstellingen van zijn werk in o.a. museum Fodor, Paleis op de Dam t.g.v. de uitreiking van de Koninklijke Subsidie voor vrije schilderkunst, galerie Hof & Huyser,

galerie van Wijngaarden, galerie DrieO5 en diverse kunstenaarsinitiatieven — tussen 1981 en 2001 ontvangt hij productie budgetten van de gemeente Amsterdam, en een startstipendium, basisstipendia en projectsubsidie van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst — werkt vanaf 1991 als freelance decorbouwer en art-handler in een scala aan kunstinstellingen waaronder galerie de Appel, het Theater Museum, Frans Hals Museum, Museum Kranenburgh en het Cobramuseum — richt in 1991 Initiatief Kunstmassief op, een fictieve groep van tien kunstenaars waarvan elk lid zich in een bepaalde richting ontwikkelt, een eigen handschrift heeft en over een persoonlijk bankrekening nummer beschikt. Jos den Brok treedt gedurende 9 jaren op als facilitair kunstenaar van deze groep — tussen 2008 en 2011 is hij regelmatig in Senegal waar hij met zijn stichting Kinderen van Kayar klaslokalen en toiletten bouwt, en een kinderatelier opstart. Ook neemt hij er videoclips op van plaatselijke rappers — van 2011 tot 2017 legt hij zich vooral toe op videowerken — tussen 2014 en 2021 videopresentaties in o.a. Wenen (winnaar Art Visuals & Poetry Filmfestival Vienna met ‘KasperHauser’),

Den Haag (groepstentoonstelling‘Licht’in het Gemeente Museum) (‘Indecision’), Galerie Locatie 383 (de ‘Bazkyrat’ video’s), BYOB festival Utrecht (I.O.T) — publiceert in 2022 het boek Het hart van Sisiyphus.— maakt deel uit van de groepstentoonstelling van het Tekenkabinet, Art Singel 100 Amsterdam

Boek 042.jpg

Jos den Brok — (Ravenstein 1958) — starts the symphonic rock band Joshua at the age of fourteen, of which he is the drummer — comes into contact with performance artists in 1976, and photographs numerous performances for a number of years — plays in various bands during the eighties, and records the album ‘La La Love’ with Blue Murder in 1985 — graduates in 1983 from the Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, specializing in graphics — uses performance, installation, graphics, painting, photography, video, as well as stop-motion in his artistic practices — works as a visual artist, without interruption up until today, publicly from 1981 to 2001, and privately from 2001 to 2014 — between 1981 and 2001 there are exhibitions of his work in, among others, Museum Fodor, Paleis op de Dam on the occasion of the awards ceremony of the Royal Subsidy for free painting, the Hof & Huyser gallery, the Van Wijngaarden gallery, the DrieO5 gallery, and various artists’ initiatives — between 1981 and 2001 he receives production budgets from the city of Amsterdam, and a starters stipend, basic stipends, and a project subsidy from the ‘Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst’ (‘Fund for visual arts, design and architecture’) — works from 1991 on as freelance stage builder and art handler in a variety of art institutions, like the gallery De Appel, the Theater Museum, the Frans Hals Museum, Museum Kranenburgh, and the Cobra Museum — establishes Initiatief Kunstmassief in 1991, a fictional group of ten artists, of which each member develops him or herself in a certain direction, has their own handwriting, and has their own bank account. For 9 years Jos den Brok acts as facilitating artist of this group — between 2008 and 2011 he is regularly in Senegal where he builds classrooms and toilets with his foundation Kinderen van Kayar, and starts a children’s atelier. He records videoclips of local rappers there as well — from 2011 to 2017 he mainly dedicates himself to video works — between 2014 and 2021 he does video presentations in, among others, Vienna (winner of the Art Visuals & Poetry Filmfestival Vienna with ‘Kasper Hauser’), The Hague (group exhibition ‘Licht’ in the Gemeente Museum) (‘Indecision’), Galerie Locatie 383 (the ‘Bazkyrat’ videos), BYOB festival Utrecht (I.O.T.) — publishes in 2022 the four-part book The heart of Sisyphus — participates in group exhibition of the Drawing Cabinet, Art Singel 100 Amsterdam

bottom of page